Algemene voorwaarden Multigoals

ARTIKEL 1 – Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op aanmelding voor en deelname aan door Multigoals georganiseerde trainingen.

 

 ARTIKEL 2 – Definities

2.1. Met ‘trainingen’ wordt bedoeld alle door Multigoals georganiseerde activiteiten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend de techniektrainingen, evenementen en clinic’s.

2.2. Met ‘de ouder’ wordt bedoeld de ouder, voogd, verzorger of begeleider van het aangemelde en/of deelnemende kind.

2.3. Met ‘het kind’ wordt bedoeld het kind die deelneemt aan de trainingen

2.4. Met Multigoals wordt bedoeld de aanbieder en organisator van de lessen.

2.5. De website van Multigoals is www.multigoals.nl

 

ARTIKEL 3 – Duur van de trainingen

3.1. De lessen voor kinderen vanaf 7 jaar duren 60 minuten.

 

ARTIKEL 4 – Aanmelding en inschrijving

4.1. Aanmelding voor één van de trainingen vindt plaats door het invullen en verzenden van het inschrijfformulier op de website van Multigoals.

4.2. De persoonlijke gegevens van de ouder en het kind zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Multigoals gebruikt.

4.3. De aanmelding voor een activiteit wordt enkel in behandeling genomen indien het inschrijfformulier volledig is ingevuld.

4.4. Inschrijvingen voor deelname worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

4.5. De ouder ontvangt per e-mail een bevestiging van de inschrijving

4.6. Multigoals behoudt zich het recht voor om bij een te gering aantal inschrijvingen de trainingen (reeks) te annuleren.

4.7 Multigoals heeft het recht om bij te geringe inschrijvingen de locatie van de lessen te wijzigen.

 

ARTIKEL 5 – Betaling

5.1. De hoogte van het lesgeld wordt vermeld op de website van Multigoals. De vermelde bedragen op de website zijn inclusief BTW.

5.2. De betaling van het lesgeld is mogelijk via een eenmalige betaling, overmaken per bank.

5.3. Het kind kan definitief deelnemen aan de trainingen als de betaling in goede orde is ontvangen.

5.4. Indien voorafgaand aan de eerste les niet aan de betaling is voldaan, behoudt Multigoals zich het recht voor om het kind (en de ouder) de toegang tot de les te ontzeggen.

5.5. Bij annulering van de trainingen door Multigoals (zie art. 4.6.) wordt het reeds betaalde lesgeld gerestitueerd.

 

ARTIKEL 6 – Verhindering, afgelasting en annulering

6.1. Bij verhindering van het kind om een training bij te wonen vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats. Tegemoetkomend mag de training op een ander moment (bij voldoende beschikbaarheid) worden ingehaald.

6.2. Restitutie van betaling wordt enkel binnen twee weken na de gemiste training verleend op schriftelijk verzoek van de ouder, voorzien van medisch bewijs dat het kind fysiek niet in staat is om deel te nemen aan de trainingen.

6.3. Multigoals behoudt zich het recht voor om, indien noodzakelijk, de tijden en locaties te wijzigen.

6.4. Op officiële en erkende feestdagen is Multigoals gesloten. Een overzicht van planning is te vinden onder de locaties op de website.

 

ARTIKEL 7 – Overmacht

7.1. Onder overmacht wordt in de zin van de wet een niet-toerekenbare tekortkoming verstaan. Hiervan is sprake bij omstandigheden buiten de wil van Multigoals of haar werknemers en/of ander persoon die door of vanwege Multigoals te werk zijn gesteld, en verder iedere niet voorziene omstandigheid aan de zijde van Multigoals of haar werknemers en/of ander persoon die door of vanwege Multigoals te werk zijn gesteld waardoor redelijkerwijze niet de naleving van de overeenkomst kan worden gevergd.

7.2. Onder overmachtssituaties worden onder meer verstaan: technische storingen, bijzondere weersomstandigheden, ziekte van personeel en hulppersonen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, brand, waterschade, molest, overstroming en beperkende overheidsmaatregelen. Deze opsomming is niet limitatief.

7.3 . Indien Multigoals of haar werknemers en/of ander persoon die door of vanwege Multigoals te werk zijn gesteld wegens overmacht de dienstverlening langere tijd niet kan voortzetten, zal er in eerste instantie worden gezocht naar vervanging. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, is Multigoals niet gehouden om de overeenkomst na te komen, en zal de overeenkomst worden ontbonden. Reeds betaalde lesgelden zullen in een dergelijk geval worden gerestitueerd.

7.7. Multigoals of haar werknemers en/of ander persoon die door of vanwege Multigoals te werk zijn gesteld heeft de bevoegdheid om nakoming van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de belemmering.

7.5. In het geval van gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast.

 

ARTIKEL 8 – Aansprakelijkheid

8.1. Deelname aan de door Multigoals georganiseerde lessen geschiedt op eigen risico.

8.2. Multigoals is niet aansprakelijk voor enige schade (direct dan wel indirect) of letsel veroorzaakt door en/of verband houdend met deelname aan door Multigoals georganiseerde trainingen, het handelen of nalaten van haar werknemers en/of ander persoon die door of vanwege Multigoals te werk zijn gesteld of van wier diensten door Multigoals gebruik is gemaakt.

8.3. Multigoals is niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade in welke vorm dan ook.

8.4. Multigoals is niet aansprakelijk voor blessures van het kind opgelopen voor, tijdens of na de les, noch voor andere al dan niet reeds aanwezige fysieke klachten.

8.5. De ouder van het kind verplicht zich om zichzelf te verzekeren tegen risico’s van hun eigen wettelijke aansprakelijkheid.

8.6. Schade aan eigendommen van Multigoals, dan wel schade aan eigendommen van de locatie, veroorzaakt door het kind of door de ouder van het kind zullen worden verhaald op de ouder van het kind.

 

ARTIKEL 9 – Audio- en/of visuele opnames

9.1. Alle foto’s en video-opnames die door Multigoals tijdens de lessen worden gemaakt, zijn eigendom van Multigoals. De ouder dient op het inschrijfformulier kenbaar te maken of hun kind al dan niet in beeld mag komen. Als de ouder hier toestemming voor geeft, wordt er tevens toestemming gegeven om de opnames en beelden te gebruiken voor commerciële en promotionele doeleinden.

 

ARTIKEL 10 – Gebruik logo en naam

10.1. De naam “Multigoals” en het logo zijn geregistreerde handelsmerken

10.2. Voor gebruik van het logo en/of de naam Multigoals door personen of organisaties moet altijd voorafgaand toestemming worden gevraagd aan de eigenaar via info@multigoals.nl. Een eventuele toestemming kan uitsluitend schriftelijk worden verleend.

 

ARTIKEL 11 – Informatie Algemene Voorwaarden

11.1. De Algemene Voorwaarden van Multigoals staan op de website www.multigoals.nl en zijn tevens via het personeel van Multigoals op te vragen.

11.2. Door inschrijving op de website verklaart de ouder van het kind de Algemene Voorwaarden van Multigoals te accepteren.

11.3. Multigoals is bevoegd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Deze gewijzigde versie wordt door Multigoals op de website gepubliceerd.

 

ARTIKEL 12 – Toepasselijk recht en geschillen

12.1. Op de overeenkomst tussen Multigoals en de ouder alsmede onderhavige algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien een bij de overeenkomst betrokken partij buiten Nederland gevestigd is.

12.2. Indien partijen een geschil hebben naar aanleiding van de overeenkomst, zullen zij in overleg trachten tot een oplossing te komen.

12.3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is/vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Multigoals zal dan met de ouder in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 22-1-2018.